(ข้อกำหนดนี้แก้ไขล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2560)

 

ข้อกำหนดในการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัท ไบต์อาร์ค จำกัด

ข้อกำหนดตามเอกสารฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดระหว่าง บริษัท ไบต์อาร์ค จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 610 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900 ซึ่งต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า บริษัท” และ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบัญชีผู้ใช้ในบริการใด ๆ ของบริษัท รวมถึงบุคคลหรือองค์กรผู้พัฒนา และ/หรือ ดูแลระบบซึ่งเชื่อมต่อกับบริการใด ๆ ของบริษัท และการเปิดใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามเอกสารนี้ทั้งหมด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้

 • ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ในการเปิดใช้งานและปรับ/ตั้งค่า บริการต่าง ๆ และต้องเก็บรักษารหัสการเข้าใช้งานบัญชีไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องการแอบอ้างเข้าใช้งานบัญชี โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ หากบัญชีของผู้ใช้บริการนำบริการของบริษัทไปใช้เพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลาย (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปฏิเสธความรับผิดชอบ)
 • ผู้ใช้บริการต้องชำระและจัดทำเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ปี 2559

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

เจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเนื้อหาใด ๆ ยังคงเป็นของเจ้าของสิทธิ์เดิม กล่าวคือ บริษัทไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กับเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาจัดเก็บ และ/หรือส่งต่อผ่านบริการของบริษัททั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการของบริษัท บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการอนุญาต หรือได้รับสิทธิ์อนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของสิทธิ์ ให้บริษัทเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการนำมาจัดเก็บ และ/หรือส่งต่อผ่านบริการของบริษัทได้ หากกระบวนการนั้นจำเป็นต่อการดำเนินงานตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การปฏิเสธความรับผิดชอบ)

การใช้บริการใด ๆ ของบริษัท มิได้หมายความว่าผู้ใช้บริการจะได้เป็นเจ้าของบริการ หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของทางบริษัท เช่น ซอฟท์แวร์ การแก้ไขหรือปรับแต่งซอฟท์แวร์

ระดับการประกันการให้บริการ

บริษัทมีหน้าที่บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา เพื่อให้บริการของระบบ ByteArk CDN มีอัตราการคงอยู่ของระบบต่อเดือน (Monthly Uptime) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99  ของเวลาใช้งานทั้งหมดของระบบในแต่ละเดือน ยกเว้นความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือเกิดจากการเสียหายของระบบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงและภัยที่เกิดจากการก่อจลาจลหรือสงครามกลางเมือง

หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามคำรับรองนี้ได้ บริษัทจะรับผิดชอบโดยการชดเชยเป็นส่วนลดในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ บริษัทและตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไร รายได้ หรือข้อมูล ยอดขาดทุนทางการเงิน หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริการ

นิยามของการประกันการให้บริการ

 • อัตราการคงอยู่ของระบบต่อเดือน (Monthly Uptime) – คำนวณจาก 100% ของเวลาในหน่วยนาทีของแต่ละเดือน ลบกับเวลาที่บริการของ ByteArk ไม่สามารถเข้าถึงได้
 • การไม่สามารถเข้าถึงได้ หมายถึง การที่บริการของ Byteark ไม่สามารถตอบสนองได้ผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์กใดๆ หรือ ตอบสนองด้วย Error Message ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ของ ByteArk
 • ปริมาณการชดเชยส่วนลด สำหรับอัตราการคงอยู่ที่น้อยกว่า 99% แต่ไม่น้อยกว่า 98% จะให้ส่วนลดการใช้งานในรอบบิลถัดไปที่ 10% และสำหรับการคงอยู่ที่น้อยกว่า 98% จะให้ส่วนลดการใช้งานที่ 30%

การใช้บริการในทางธุรกิจ

หากท่านใช้บริการของบริษัทในนามของธุรกิจ ธุรกิจจะไม่เรียกร้องให้บริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือพนักงานของบริษัททั้งหมดข้างต้น ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธุรกิจ และธุรกิจจะไม่ฟ้องร้องคดีหรือดำเนินการใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้บริการหรือการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดหรือต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องคดี การตัดสินคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความ

การระงับการใช้งาน

บริษัทสามารถระงับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการระงับการใช้งานโดยบุคคล หรือโดยระบบอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ต่อไปนี้

 • ผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดตามเอกสารนี้
 • ผู้ใช้งานไม่ชำระค่าใช้บริการค้างชำระตามที่สัญญาได้ระบุไว้
 • บริษัทได้รับคำสั่งจากหน่วยงานราชการให้ดำเนินการ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ การปฏิเสธความรับผิด)
 • บริษัทได้รับแจ้งว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ จากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้แทนเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ

การปฏิเสธความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ หากผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาต นำบริการของบริษัท และ/หรืออนุญาตให้ผู้อื่นนำบริการของบริษัทไปใช้เพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่างต่อไปนี้

 • นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
 • นำไปใช้เผยแพร่เนื้อหา ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์

ผู้ใช้บริการ และ/หรือผู้ที่ผู้ใช้บริการอนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดจากการกระทำข้างต้น ทั้งนี้บริษัทมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550,  มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560, หรือกฎหมายอื่น ๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้บริการ

                บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท่านจึงควรทบทวนข้อกำหนดนี้เป็นประจำ

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด บริษัทจะประกาศแจ้งผู้ใช้บริการผ่านทางประกาศบนเว็บไซต์โดยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ จะไม่มีผลย้อนหลัง และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยทั่วไป จะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ประกาศอย่างน้อย 15 วัน ยกเว้นในบางกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องให้มีผลบังคับใช้ทันที เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบริการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย

เกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อกำหนด

 • ข้อกำหนดนี้จะกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท โดยจะไม่ให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม
 • หากปรากฏว่ามีข้อกำหนดใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อข้อกำหนดส่วนที่เหลือ
 • หากมีข้อขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดนี้กับข้อกำหนดเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ และบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดโดยทันที จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิใด ๆ ที่มีตามข้อกำหนดนี้ เช่น การดำเนินการในภายหลัง