ค่าบริการของ ByteArk คิดอย่างไร ?

เราคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay-per-use) โดยคิดจากปริมาณการใช้งานต่อไปนี้

 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer)
 • ปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage)
 • ปริมาณการประมวลผลวิดีโอ (Video-on-Demand Encoding)

คำนวนค่าใช้บริการด้วยเครื่องคิดเลข

คิดค่าบริการตามปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer)

สำหรับบริการ CDN / Cloud Storage / Video on Demand

สำหรับการใช้บริการ Video Live Streaming, Web CDN หรือ Cloud Storage CDN จะคำนวณค่าบริการ จากปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน

ปริมาณการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) คืออะไร

ปริมาณการรับส่งข้อมูล คือปริมาณข้อมูลที่มีการรับส่งกันระหว่างเซิฟเวอร์กับผู้ใช้ทั้งหมด เช่น หากมีผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 1MB จากเซิฟเวอร์จำนวน 1,000,000 ครั้ง จะเท่ากับมีปริมาณการรับส่งข้อมูลรวม 1,000,000 MB หรือ 1 TB นั่นเอง

ไม่หวั่นแม้วันผู้ชมมาก

ByteArk ไม่มีการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้ข้อมูลพร้อมๆ กัน (Concurrent Bandwidth)

ยิ่งใช้มาก ยิ่งประหยัดมาก

ByteArk มีการคำนวนค่าบริการแบบขั้นบันได ตามช่วงของปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน ตามตาราง

ปริมาณ Data Transfer ต่อเดือน อัตราค่าใช้บริการ *
30 TB แรก 1.00 บาท / GB
70 TB ถัดไป 0.70 บาท / GB
200 TB ถัดไป 0.50 บาท / GB
700 TB ถัดไป 0.30 บาท / GB
มากกว่า 1000 TB ติดต่อ sales@byteark.com

* อัตราค่าใช้บริการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage)

สำหรับบริการ Cloud Storage / Video on Demand

เก็บข้อมูลได้ในราคาสบายกระเป๋า

สำหรับการใช้บริการ Cloud Storage CDN ของ ByteArk มีค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ด้วยอัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 5 บาท / GB / เดือน เท่านั้น

เรานับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแต่ละเดือนอย่างไร

เราจะนับปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในแต่ละวันของเดือนนั้นๆ 

ยิ่งใช้มาก ยิ่งประหยัดมาก

ByteArk มีการคำนวนค่าบริการแบบขั้นบันได ตามช่วงของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งาน ตามตาราง

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล อัตราค่าใช้บริการ *
จัดเก็บแบบมาตรฐาน 1.50 บาท / GB / เดือน
จัดเก็บแบบประสิทธิภาพสูง 3.00 บาท / GB / เดือน

* อัตราค่าใช้บริการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการประมวลผลวิดีโอ (Video Processing)

สำหรับบริการ Video on Demand

สำหรับการใช้บริการ Video on Demand Encoding ของ ByteArk มีค่าบริการประมวลผล โดยคิดค่าบริการตามความยาววิดีโอ และความละเอียดของวิดีโอผลลัพท์ที่ต้องการ

ความละเอียดสูงสุดของวีดีโอผลลัพท์ อัตราค่าใช้บริการ *
720p 1.50 บาท / นาทีของคอนเทนต์
1080p 2.50 บาท / นาทีของคอนเทนต์
4K 5.00 บาท / นาทีของคอนเทนต์

* อัตราค่าใช้บริการนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เรียบร้อยแล้ว
* เศษของนาทีของแต่ละวิดีโอนับเป็น 1 นาที

ประมาณค่าใช้บริการด้วยตัวเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้บริการ

 • ราคาที่ระบุรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

วิธีการแปลงหน่วยและปัดเศษทศนิยมในการคำนวณ

 • ในการคำนวณปริมาณการใช้งานข้อมูล จะนำปริมาณการใช้งานข้อมูลในหน่วย byte ทั้งหมดมารวมกัน จากนั้นแปลงเป็นหน่วย GB (1 GB =1,000,000,000 bytes) พร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5) มาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
 • ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จะนำปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในหน่วย byte ในแต่ละวันในเดือนนั้นๆ มาหาเฉลี่ย จากนั้นแปลงเป็นหน่วย GB (1 GB =1,000,000,000 bytes) พร้อมทศนิยม 3 ตำแหน่ง (ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5) มาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
 • ในการคำนวณปริมาณการประมวลผลวิดีโอ จะนำความยาวของวิดีโอแต่ละวิดีโอในหน่วยนาทีมารวมกัน โดยเศษของนาทีของแต่ละวิดีโอปัดขึ้นเป็น 1 นาที จากนั้นจึงนำมารวมกันเพื่อใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อไป
 • ในการคำนวณค่าใช้จ่าย จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยบาท พร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเศษขึ้นหากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5

เงื่อนไขการสงวนสิทธิ์

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรองรับการให้บริการโดยเน้นการใช้งานทราฟฟิกที่มาจากประเทศไทยเป็นหลัก โดยระบบจะสามารถรองรับการใช้งานทราฟฟิกจากต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้นหากมีผู้เข้าใช้งานจากต่างประเทศพร้อมกันเป็นจ านวนมากอาจทำให้คุณภาพการใช้งานโดยรวมลดลง ขึ้นอยู่กับปริมาณ Capacity ส่วนที่เหลือของระบบเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้งานเลือกจำกัดค่าใช้จ่าย หรือผู้ใช้งานไม่จ่ายค่าบริการ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการใช้งาน ในกรณีที่จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบโดยรวม สำหรับลูกค้าทุกๆ ท่าน หากท่านจำเป็นต้องใช้ปริมาณ bandwidth จำนวนมาก กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดของการให้บริการ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน