Monthly Archives

กุมภาพันธ์ 2023

แจ้งการปรับปรุงระบบเครดิตสำหรับผู้ใช้บริการ ByteArk แบบเติมเงิน

By | Announcements

เรียน ผู้ใช้บริการไบต์อาร์ค

ขอบคุณที่ไว้วางใจ และใช้บริการต่างๆ ของ ByteArk มาโดยตลอด
ทางไบต์อาร์คขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงระบบเครดิตสำหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของท่าน ในทุกๆ Services ดังต่อไปนี้

  • Web CDN
  • Live Streaming CDN
  • Video on Demand CDN

เนื่องด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิคในการตัดยอดเครดิตสำหรับการใช้งานในช่วงปีที่ผ่านมา (2022) จึงทำให้จำนวนเครดิตของผู้ใช้งานแบบเติมเงินไม่ถูกหักตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการแบบเติมเงินสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ถูกระงับบัญชีในกรณีที่มีการใช้งานเกินกว่าเครดิตที่มีในบัญชี ซึ่งหากมีการตัดเครดิตจะส่งผลให้บัญชีของท่านถูกระงับการใช้งานโดยทันที

ทางไบต์อาร์ขอภัยในความผิดพลาดนี้ และมีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ใช้บริการแบบเติมเงินทุกท่านสามารถใช้บริการของไบต์อาร์คได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมีแนวทางในรูปแบบดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้บริการที่มียอดใช้บริการคงค้างมากกว่าจำนวนเครดิตคงเหลือ ทางไบต์อาร์คจะมีการรีเซ็ตยอดค่าใช้บริการคงค้างที่เกิดขึ้นก่อนปี 2023 ให้เหลือ 0 โดยจะนับค่าใช้บริการคงค้างใหม่ตามค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 2023 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการแบบเติมเงินจะยังสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ม.ค 2023 โดยบัญชีผู้ใช้งานของท่านจะถูกระงับ ในวันที่ 6 ก.พ 2023 หากไม่มีการเติมเครดิตเพิ่มเข้ามาให้มากกว่าค่าบริการที่เกิดขึ้นในเดือน ม.ค 2023

ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ท่านสามารถเติมเตรดิตมาให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในรอบเดือนนี้

วิธีการเติมเครดิต https://docs.byteark.com/th/billing/credit-refill.html

ทีมงานไบต์อาร์คขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตามปัญหาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และทางทีมงานหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านและให้บริการระบบ CDN และ Video Streaming ที่มีคุณภาพแก่ท่านต่อไป

ด้วยความเคารพ
ทีมงานไบต์อาร์ค