Monthly Archives

ธันวาคม 2016

ปัญหาในการให้บริการ ByteArk S3/Qoder ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

By | Announcements

สวัสดีครับ

ในช่วงบ่ายของวันที่ 31 มกราคม 2559 ระบบของ ByteArk ในส่วน ByteArk S3 (Cloud Storage) รวมไปถึง ByteArk Qoder (Video on Demand) ถูกผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าโจมตีระบบ ส่งผลให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถให้บริการได้ ทางทีมงานได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ระบบกลับมาให้บริการได้ดังเดิมหรือใกล้เคียงที่สุดได้โดยเร็ว รวมถึงตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

สำหรับบริการอื่นๆ เช่น Live Streaming ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และให้บริการได้ตามปกติ

สำหรับรายละเอียดในการแก้ไขปัญหา และการชดเชยผลกระทบนั้น ทางทีมงานจะติดต่อกับลูกค้าทุกท่านตาม contact ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ทางทีมงาน ByteArk ขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้เป็นอย่างสูง และจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้ขึ้นอีกครับ

ขอบคุณครับ